V. Sekcia proteomiky

Proteomika je pokračovaním genomiky, ktorá bola ako samostatná sekcia operatívne zaradená ku komplexnému výskumu patogénov a molekulových mechanizmov infekčných chorôb. Výskum je orientovaný na analýzu, sekvenovanie a identifikáciu biologicky vyznamných bielkovín patogénov a hostiteľských buniek, ktoré majú signifikantný vzťah k vývoju infekčného procesu. Tento výskum bude pokračovať štúdiom interakcií proteín – proteín, ktoré sú koreňom k hlbšiemu pochopeniu mnohých biologických účinkov makromolekúl. Výskum v súčasnosti je predovšetkým orientovaný na boreliózy. Z významných metodických prístupov uveďme identifikáciu bielkovín dvojrozmernou elektroforézou a hmotnostnou spektrofotometriou (MALDI-TOF).

Vedúci sekcie: MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
e-mail: bhide@uvlf.sk
mobil: +421 915 984 604

MVDr. Mangesh Bhide, PhD., pracuje ostatných osem rokov v oblasti Lymskej boreliózy a tularémie. Je špecializovaný v pokročilých molekulárnych technikách ako qRT-PCR, ligand binding assays, random mutagenesis, detekcie mutácií, DNA sekvenovanie, far-western blotting, 2D electrophoresis, MALDI-TOF-TOF mass finger-printing, M2H assays atď. V roku 2007 dokončil postdoktorát (Marie-Curie post doctoral fellowship) v oblasti hostiteľ – patogén (Borrelia) interakcií týkajúcich sa proteínov podobných faktoru H, 18-tich druhov zvierat a 19-tich druhov borélií. Má 31 publikácií v medzinárodných časopisoch (10 článkov v oblasti borelióz a 3 články v oblasti franciselóz); celkovo 120 citácií, 45 prezentácií na medzinárodných konferenciách. Pracoval na siedmich vedeckých projektoch ako spolupracovník, na troch ako zástupca vedúceho projektu a dva projekty viedol (o. i. Marie-Curie International Incoming European fellowship) v oblasti boreliózy, v National Institute of Health, Madrid, Spain. V súčasnosti aktívne participuje na dvoch štrukturálnych projektoch EÚ. MVDr. Bhide je tiež spoluriešiteľom dvoch COST actions projektov (European science foundations).


Niektoré významné vedecké publikácie:

BHIDE, M. R., MUCHA, R., MIKULA Jr., I., KIŠOVÁ, L., SKRABANA, R., NOVÁK, M., MIKULA, I: Novel mutations in TLR genes cause hyporesponsiveness to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection. BMC Genetics, 10, 2009.

BHIDE, M. R., CHAKURKAR, E., TKÁČIKOVÁ, L., BARBUDDHE, S., NOVÁK, M., MIKULA, I.: IS900-PCR-based detection and characterization of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis from buffy coat of cattle and sheep. Vet. Microbiol., 112, 33-41, 2008.

BHIDE, M. R., TRÁVNIČEK, M., LEVKUTOVÁ, M., ČURLÍK, J., REVAJOVÁ, V., LEVKUT, M.: Sensitivity of Borrelia genospecies to serum complement from different animals and human: A host-pathogen relationship. FEMS Immunol. Med. Microbiol., 43, 165-172, 2005.