III. Sekcia hostiteľsko-patogénovej interakcie

Výskum v tejto sekcii je zameraný na štúdium interakcie bunka – patogén a zviera – infekcia s cieľom poznať imunologickú odozvu hostiteľa. V súčasnosti sa v tejto sekcii študuje zvyšovanie imunitnej odpovede u zvierat proti infekčným patogénom preventívnym podávaním probiotík a prírodných imunostimulátorov. Niektoré faktory nešpecifickej imunity, napr. cytokíny, sú sledované expresiou príslušných mRNA. Okrem štúdia nešpecifickej imunity je pozornosť venovaná aj hodnoteniu vakcín proti významnej zoonóze – besnote.

Na výskumné účely sa využívajú testy hodnotenia vybraných imunologických parametrov, imunohistochemické testy, prietoková cytometria, klasická PCR, kvantitatívna real-time PCR. Gnotobiologické zvieratá sa v prípade potreby používajú na biologické pokusy zamerané nielen na overovanie účinku biologicky aktívnych látok, ale aj na experimentálnu infekciu zvierat.

Vedúci sekcie: prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
e-mail: levkut@uvlf.sk
mobil: +421 915984705

Vedecko-pedagogický pracovník na Katedre patologickej anatómie a patologickej fyziológie UVLF v Košiciach. Vo svojej práci sa venuje interakcii bunka – baktéria, resp. mykotoxín. Skúma kvantitatívne a kvalitatívne zmeny imunokompetentných buniek v črevnom systéme a v orgánoch (slezina, krv). V rámci tejto interakcie skúma aj kvantitatívne zmeny produktov sledovaných buniek hostiteľa (cytokíny).

Prof. Levkut bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných grantov, napr. grant financovaný EEC (1995), taliansko-slovenský grant (1996-1999). Absolvoval dlhodobé (Taliansko, Grécko) aj početné krátkodobé pobyty (Veľká Británia, Belgicko, USA, Nemecko, Líbya a iné) na pracoviskách s podobným výskumným zameraním. Vedúci sekcie publikoval práce v 99 CC časopisoch. Jeho práce sú citované vo viac ako 300 SCI časopisoch. Je prezidentom etickej komisie pri UPJŠ Košice, predsedom štátnej komisie pre obhajoby doktorských prác z oblasti hygiena potravín, infekčné choroby a zoohygiena, členom dvoch štátnych komisií pre obhajoby doktorských prác z oblasti imunológia, resp. ostatné príbuzné odbory veterinárnych vied. Je aj predsedom štátnej komisie pre obhajoby doktorandských prác z oblasti imunológia.


Niektoré významné vedecké publikácie:

HERICH, R., LEVKUTOVÁ, M., KOKINČÁKOVÁ, T., REITEROVÁ, K., HIPÍKOVÁ, V., LEVKUT, M.: Diagnosis and manifestation of encephalitozoonosis in mice after experimental infection with different species and application of dexamethasone. J. Vet. Med. A, 53, 340-345, 2006.

REVAJOVÁ, V., LEVKUT, M., ALDAWEK, A. M., HERICH, E., DVOROŽŇÁKOVÁ, E., KRUPICER, I.: Immunological changes after multiple Toxocara canis infection of lambs. Helmithologia, 43, 69-75, 2006.

REVAJOVÁ, V., PISTL, J., LEVKUT, M., MARCIN, A., LEVKUTOVÁ, M.: Influence of oregano and salvia extracts on lymphocyte subpopulation and functional activity of blood phagocytes and lymphocytes in chickens. Food Agricult Immunol, 21, 307-316, 2010.