IV. Sekcia genomiky

Úlohou tejto sekcie je hlbšie štúdium genómov patogénov, predovšetkým u kmeňov, ktoré vyvolávajú atypické klinické príznaky alebo novoobjavených patógenov. Pozornosť sústreďujeme na analýzy organizácie genómu, významné mutácie s odozvou vo fenotype patogénu alebo klinických príznakoch, štúdium molekulových základov virulencie patogénov. V krátkej budúcnosti sa interakcie patogénu s bunkou budú študovať na úrovni transkriptómu.

Z metodického pohľadu využívame metódy sekvenovania krátkych a dlhých fragmentov DNA, PDFG, SSP. Naše bohaté skúsenosti s hybridizáciou nukleových kyselín a in vitro amplifikáciou génových fragmentov logicky vyúsťujú do zavedenia metodiky microarray ako jednej z kľúčových metód genomiky. Tu sa rysuje výrazné prepojenie aj s výskumom vo farmácii, ktorá sa výučbou už etablovala na našej univerzite. Údaje získané z microarray poskytnú informácie, ktoré budú prepojené s proteomickým výskumom.

Vedúci sekcie: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
e-mail: vilcek@uvlf.sk
mobil: +421 815 984 654
osobná web stránka

Odborný garant centra excelentnosti, vedecký pracovník na Katedre epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach.

Vo svojej vedeckej práci sa venuje vývoju nových moderných metód na detekciu genetického materiálu (DNA, RNA) vírusov. Orientuje sa aj na analýzu vírusových nákaz zvierat s využitím molekulovo-genetických metód a rozvoj molekulovej epizootológie významných vírusových nákaz zvierat. Ďalším smerom jeho výskumu je analýza vírusových genómov s cieľom získať nové informácie o povahe vírusov a údaje užitočné pre ozdravovacie programy proti vírusovým nákazám zvierat.

Prof. Vilček bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a zahraničných vedeckých grantov, napr. Welcome Trust grant, tematická sieť v 5. rámcovom programe EÚ – vedúci za Slovensko, Specific supporting action v 6. rámcovom programe EÚ – vedúci za Slovensko, nemecko-slovenský grant, švajčiarsko-slovensko-ukrajinský grant a iné). Absolvoval dlhodobé (Veľká Británia, Švédsko, USA) a početné krátkodobé pobyty (Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Egypt, India a inde) vo vedeckých laboratóriách s podobným vedeckým programom. Publikoval 90 vedeckých prác vedených v databáze PubMed a jeho práce boli citované viac ako 1 120-krát v SCI časopisoch, Hirschov index H = 18, autor 7 československých patentov.

Je členom Vedeckej rady UVLF v Košiciach, Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, člen bioetickej komisie UNESCO v SR, člen štátnej komisie pre obhajoby doktorských prác z oblasti virológia, člen redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Virus Genes (Springer), člen redakčnej rady vedecko-populárneho časopisu Vesmír (Praha), bol členom medzinárodného výboru European Society for Veterinary Virology (ESVV) a iných profesijných zoskupení.


Niektoré významné vedecké publikácie:

VILČEK, Š., ĎURKOVIČ, B., KOLESÁROVÁ, M., GREISER-WILKE, I., PATON, D.: Genetic diversity of international bovine viral diarrhoea virus (BVDV) isolates: identification of a new BVDV-1 genetic group. Vet. Res. 35, 609-615, 2004.

VILČEK, Š., RIDPATH, J. F., van CAMPEN, H., CAVENDER, J. L., WARG, J.: Characterization of a novel pestivirus originating from a pronghorn antelope. Virus Res., 108, 187-193, 2005.

VILČEK, Š., WILLOUGHBY, K., NETTLETON, P., BECHER, P.: Complete genomic sequence of a border disease virus isolated from Pyrenean chamois. Virus Res., 152, 164-168, 2010.