I. Sekcia izolácie patogénov

Úlohou tejto sekcie je izolácia a kultivácia vírusov, baktérií a parazitov z klinického materiálu odoberaného z chorých zvierat a ich životného prostredia. Ich predbežná identifikácia je najprv urobená klasickými metódami (napr. kultivácia, antigénne a serologické testy) a zároveň sa tu izolujú mikroorganizmy z nových vektorov, ktoré sú nosičmi nových alebo novo sa vynárajúcich chorôb. Takto identifikované mikroorganizmy poskytujú prvé údaje o diagnóze infekčného ochorenia a zároveň sú aj materiálom pre ďalšiu, napr. genetickú analýzu patogénu a jeho bielkovinových produktov.

V súčasnej dobe sa orientujeme na izoláciu vírusu zo zvierat podozrivých na besnotu alebo prenášačov besnoty, pestivírusové infekcie prežúvavcov, herpesvírusové infekcie malých zvierat, porcinný poodstavový syndróm (agens PCV-2), porcinný respiračný a reprodukčný syndróm (agens PRRSV), E. coli infekcie, boreliózu a iné parazity spôsobujúce zoonózy. Práce v tomto laboratóriu budú operatívne modifikované pre aktuálne epizoocie a choroby zvierat s osobitnou pozornosťou na zoonózy.

Vedúci sekcie: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
e-mail: pistl@uvlf.sk
mobil: +421 915 984 588

Vedecko-pedagogický pracovník na Katedre mikrobiológie a imunológie UVLF v Košiciach. Je vedúcim predmetov mikrobiológia, aplikovaná virológia, klinická mikrobiológia a imunológia vo viacerých študijných programoch. Na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania je garantom študijného programu 4.2.13 virológia. Jeho vedecká činnosť je zameraná na riešenie aktuálnych problémov v oblasti mikrobiológie a imunológie, kde sa podieľal na riešení výskumných úloh týkajúcich sa vírusových (rotavírusy, pestivírusy, cirkovírusy) a bakteriálnych infekcií (salmonelóza, aktinobacilóza) ako aj problematiky životného prostredia (imunotoxikológia). Výsledkom tejto výskumnej činnosti je okrem desiatok vedeckých a odborných publikácií a kapitol vo vedeckých monografiách a knihách aj patent „Spôsob stabilizácie leukocytárneho dialyzátu“.

Prof. Pistl bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich projektov a členom riešiteľských kolektívov niekoľkých významných zahraničných projektov v programoch, ako je 6. RP EÚ, Nórsky finančný mechanizmus a Tempus. Absolvoval celý rad zahraničných študijných pobytov (Anglicko, Taliansko, Belgicko, Nemecko). Je členom Vedeckej rady UVLF a členom komisií pre obhajoby doktorandských prác v študijných programoch 4.2.7 – Mikrobiológia a 4.2.15 – Imunológia.


Niektoré významné vedecké publikácie:

POLLÁKOVÁ, J., CSANK, T., PILIPČINCOVÁ, I., PISTL, J.: Comparative study of various cell lines susceptibility to cytopathic and non-cytopathic strains of Bovine viral diarrhea virus 1 and 2. Acta Virol., 53, 4, 2009.

HOLOVSKÁ V., PISTL, J., KOVALKOVIČOVÁ N.: In vitro effect of pesticides (dichlofluanid, endosulfan, simazine, tolylfluanid and triallate) on proliferative activity of animal derived cell cultures. Acta Biol. Hung. 58, 61-74, 2007.

PISTL, J., KOVALKOVIČOVÁ, N., HOLOVSKÁ, V., LEGÁTH, J., MIKULA, I.: Determination of the immunotoxic potential of pesticides on functional activity of sheep leukocytes in vitro. Toxicology, 188, 73-81, 2003.