Charakteristika

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.1, ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, vzniklo na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON.

Cieľom projektu je excelentným výskumom zabezpečiť ochranu produkčných a spoločenských zvierat, kvalitu a bezpečnosť potravín, a tým prispieť k zabezpečeniu kvality zdravia ľudskej populácie.


Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výskumného pracoviska zabezpečením podmienok pre excelentný výskum zoonóz – nákaz zvierat a ľudí so zameraním na oblasť genomiky a proteomiky.

 • Projekt svojím charakterom zaručuje vysokú kvalitu výstupov výskumnej činnosti, ktorá významnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality primárnej produkcie pre potraviny mäsového pôvodu.
 • Výskumom sa dosiahne kvalita a nezávadnosť mäsa produkčných zvierat, čo dáva záruku bezpečných a kvalitných potravín.
 • Výsledky excelentných výskumov zabezpečia aj zdravotnú ochranu spoločenských zvierat.

Uvedeným spôsobom sa naplní poslanie strategického cieľa projektu, t.j. zabezpečenie verejného zdravia ľudskej populácie.

Partnerom univerzity v projekte je Parazitologický ústav SAV, takže výskum sa bude uskutočňovať na oboch pracoviskách – na UVL v Košiciach, Komenského 73, a na PaÚ SAV Košice, Hlinkova 3.


Výskum na univerzite a predpoklady vzniku centra excelentnosti

Vedecko-výskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 • infekčné a invázne choroby hospodárskych a záujmových zvierat,
 • neinfekčné ochorenia hospodárskych a záujmových zvierat,
 • tvorba a ochrana životného prostredia zvierat a ľudí,
 • hygiena, produkcia a spracovanie zdravotne neškodných potravín,
 • farmaceutický výskum.

Kvalitné výsledky publikované v medzinárodných vedeckých časopisoch dosahujú, okrem iných, kolektívy zaoberajúce sa štúdiom infekčných chorôb zvierat. V tejto oblasti výskumu sa už v 80-tych rokoch začali robiť experimenty s využitím novších molekulovo-genetických metód, ako sú napr. izolácie DNA, štiepenie DNA reštrikčnými enzýmami, hybridizačné techniky, klonovanie rekombinantných molekúl DNA v E. coli a iné. V 90-tych rokoch pribudli metódy PCR, RT-PCR, sekvenovanie nukleových kyselín a v ostatnom čase sa začínajú využívať aj niektoré metódy proteomiky.

Hoci naša univerzita patrí medzi univerzity s vysokou úspešnosťou získavania grantov na národnej a čiastočne aj medzinárodnej úrovni, hlbšia analýza indikovala, že výskum je značne fragmentovaný. O granty sa uchádzajú často malé kolektívy, ktoré nemajú ambície a ani nemôžu riešiť komplexnejšie odborne problémy.

Príležitosť uchádzať sa o centrum excelentnosti, ktoré dostalo priliehavé pomenovanie INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy (skrátené INFEKTZOON), financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, viac zreálnilo naše snahy o integrovaný výskum. V projekte INFEKTZOON sa s cieľom riešiť aktuálne problémy bakteriálnych, vírusových a parazitárnych nákaz zvierat a zoonózy podstatne komplexnejšie ako doteraz spojili kolektívy troch katedier – katedry mikrobiológie a imunológie, katedry epizootológie a parazitológie, a katedry patologickej anatómie a patologickej fyziológie Do popredia sme popri klasických metodologických prístupoch posunuli metódy genomiky a proteomiky. Odborné problémy je tak možné riešiť komplexne – od analýzy epizootologickej situácie na farmách a v teréne cez izoláciu mikroorganizmov k štúdiu interakcie hostiteľ – agens s využitím techník genomiky a proteomiky, teda integrovaním klasických prístupov s najmodernejšími metódami biologického a medicínskeho výskumu. Takýto prístup je účinne využívaný na špičkových pracoviskách v zahraničí. INFEKTZOON už v zárodku vytvára predpoklady pre možnú integráciu našich pracovísk do medzinárodného výskumného priestoru.

Projekt nášho centra excelentnosti bol podporený čiastkou 1 293 088,98 eur z prostriedkov Európskej únie so začiatkom riešenia v marci 2009. Zakúpené špičkové prístroje a adaptované laboratórne priestory spolu s nadšením výskumníkov rôznych vekových kategórií pod vedením odborného garanta prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc., poskytli nášmu výskumu kvalitatívne vyššiu úroveň. Vedecký tím sa môže vo svojom výskume oprieť o plnú podporu pracovníkov oddelenia projektovej spolupráce i oddelenia informačných a komunikačných technológií pod vedením projektovej manažérky JUDr. Silvie Rolfovej.

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach bola úspešná pri získaní tohto projektu pre svoje silné stránky – disponibilný potenciál v oblasti výskumu a vývoja a kvalitný ľudský potenciál s vysokou vzdelanostnou a kvalifikačnou štruktúrou. UVL v Košiciach je jediná inštitúcia svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jediná inštitúcia, ktorá sa komplexne zaoberá výskumom infekčných a parazitárnych chorôb zvierat. Univerzita zachytila trend rozvoja genomiky v oblasti veterinárskej medicíny, čo sa prejavuje nielen v publikačnej aktivite výskumných pracovníkov, ale aj v pedagogickom procese. Univerzita má bohatú produktívnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu so špičkovými pracoviskami, je členom medzinárodných a národných vedeckých organizácií (napr. EAEVE, FVE, WSAVA, VetNEST-Veterinary Network of Students and Staff Transfer, ACRU-Association of Carpathian Region Universities, SAAIC-Slovak Academic Association for International Cooperation a i.), získala rad domácich a zahraničných ocenení za výskumnú činnosť, má predpoklady pre budovanie špičkových laboratórií, má moderný prístrojový park pre imunologické, genetické, farmakologické, biochemické laboratórne vyšetrovacie metódy na báze biotechnológií a molekulovej biológie. Navyše má priame prepojenie s aplikačnou a hospodárskou sférou, spolupracuje s univerzitami a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí a má dlhoročné skúsenosti s aktívnym odborným riadením významných národných a medzinárodných projektov. Budovaním centra excelentnosti sa majú odstrániť slabšie stránky univerzity, konkrétne nedostatočné prístrojové vybavenie laboratórií modernými prístrojmi, nedostatok vlastných investičných prostriedkov pre výskum a inovácie a obmedzené inštitucionálne zdroje na nevyhnutné stavebné úpravy.

Jej partner, Parazitologický ústav SAV v Košiciach, je jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku s komplexným výskumom nových alebo znova sa vyskytujúcich závažných parazitárnych a infekčných, prírodne ohniskových chorôb zvierat a ľudí, kde sa koncentruje a koordinuje výskum parazitológie, epizootológie a epidemiológie, ekológie, imunológie a genetiky pôvodcov vybraných bakteriálnych, protozoárnych a helmintóznych nákaz. Integruje vedecko-výskumné, pedagogické a materiálno-technické kapacity špecializovaných oddelení a laboratórií a partnerských domácich i zahraničných výskumných inštitúcií s vedúcim postavením v rámci domáceho výskumu v súčinnosti so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zdravotníckymi inštitúciami. Ústav študuje vzťahy patogén-rezervoár-prenášač na úrovni populácií, druhu a genotypu v konkrétnych geografických a ekologických podmienkach Slovenska pod vplyvom globálnych klimatických i spoločenských zmien. Zdokonaľuje a vyvíja metódy molekulárnej analýzy nukleových kyselín, génov, antigénov a enzýmov patogénov a špeciálnych protilátok v hostiteľskom organizme pre diagnostiku nimi vyvolaných chorôb. Študuje dynamiku imunologického ovplyvnenia hostiteľského organizmu subjektovými časticami patogénov. Navrhuje účinné opatrenia pre zamedzenie šírenia a cirkulácie pôvodcov v prírodných ohniskách.

Univerzita i PaÚ SAV združuje uznávané vedecké osobnosti, z ktorých viacerí sú vedúcimi projektov domácich agentúr VEGA, APVV, ŠPVV a medzinárodných projektov 6. RP EÚ, ESF, COST, MVTS, členmi a funkcionármi významných domácich i medzinárodných vedeckých organizácií, školiteľmi desiatok doktorandov a vedúcimi diplomových prác študentov, držiteľmi významných ocenení za vedecko-výskumnú činnosť vrátane ocenení pre mladých vedeckých pracovníkov. Pracoviská centra sú školiacimi pracoviskami doktorandského štúdia vo vedných odboroch s vysokou efektívnosťou a uplatnením sa absolventov. Parazitologický ústav disponuje vlastnými technikami a kapacitami na získanie biologického materiálu v teréne a vstupných ekologických a epidemiologických dát s využívaním geografických informačných systémov. Obaja partneri spolupracujú s viacerými štátnymi i súkromnými zdravotníckymi a veterinárnymi pracoviskami a zariadeniami doma i v zahraničí. Ich vzájomné prepojenie v minulosti i v súčasnosti vyústilo do početných spoločne publikovaných prác, čo je zárukou dobrej spolupráce aj v budúcnosti.


Poslanie a ciele pracoviska INFEKTZOON

Poslaním excelentného pracoviska INFEKZOON je byť vedúcim vedeckým pracoviskom vo východoslovenskom regióne a na celom Slovensku v boji so zoonózami a infekčnými nákazami zvierat a ľudí podľa aktuálnych potrieb epizootologicko-epidemiologickej situácie v štáte, priľahlom centrálno-európskom regióne a EÚ. Pracovisko excelentnosti INFEKTZOON bude vyvíjať aktivity, aby dosiahla výrazné úspechy v účasti na významných národných, ale hlavne medzinárodných projektoch nie iba ako partner, ale ako nositeľ projektu. Špičková vedecká úroveň pracoviska zabezpečí ochranu produkčných a spoločenských zvierat pred nebezpečnými nákazami, čo sa premietne do výrazného ekonomického zisku a skvalitneniu welfare zvierat. Boj s nákazami zvierat sa nutne premietne aj do kvalitnejšieho a bezpečnejšieho potravinového reťazca nášho obyvateľstva. V prípade zoonóz pracovisko významnou mierou prispeje k zabezpečeniu verejného zdravia ľudskej populácie. Výchovou vysoko kvalifikovaných doktorandov a doškoľovaním veterinárnych lekárov a diagnostických pracovníkov z praxe sa celkovo zvýši odbornosť veterinárskej komunity v našom štáte.


Vedecký tím

 • prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. – odborný garant projektu
 • prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
 • MVDr. Anna Jacková, PhD.
 • prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
 • MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
 • MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD. (PaÚ SAV)


Pracovisko INFEKTZOON pozostáva z piatich sekcií

 • 1. Sekcia izolácie patogénov – prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
 • 2. Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky – MVDr. Anna Jacková, PhD.
 • 3. Sekcia hostiteľsko-patogénovej interakcie – prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
 • 4. Sekcia genomiky – prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 • 5. Sekcia proteomiky – MVDr. Mangesh Bhide, PhD.


Spolupráca ako základ kvalitnejšieho výskumu

Spoluprácou jednotlivých sekcií INFEKTZOON-u sa prekoná izolovanosť, ktorá bola doteraz nevýhodou nášho výskumu, pričom sa otvára priestor aj iným pracovným skupinám, predovšetkým z klinických pracovísk, genetiky, biológie, hygieny potravín, ekológie, farmaceutického výskumu. Samozrejmosťou je spolupráca s naším partnerom na projekte, inými univerzitami a výskumnými ústavmi SAV, mimouniverzitnými pracoviskami na úrovni mesta, kraja, štátu, ale aj na medzinárodnej úrovni. Do úzkej spolupráce sú zapájaní aj pracovníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a jej ústavov, ich diagnostických laboratórií ako aj praktickí veterinárni lekári a niektorí chovatelia. INFEKTZOON ako vyššia prídavná hodnota výskumnej práce.

INFEKTZOON položí základy pre výchovu vysokokvalifikovaných doktorandov a interdisciplinárnych špecialistov v pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu, pre zakladanie neformálnej vedeckej spolupráce medzi pracovnými tímami, operatívne vytváranie nových tímov, publikovanie výsledkov v medzinárodných vedeckých časopisoch a kvalitnejšie riešenie praktických problémov v oblasti infekčných nákaz zvierat a zoonóz na úrovni štátu. Takto inovované pracoviská môžu byť konkurencieschopné pri získavaní nových grantov na medzinárodnej úrovni s ambíciou zapojiť sa do 7. a 8. rámcového programu EÚ.