INFEKTZOON

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.1, ktorého cieľom je zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, vzniklo na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON.

Cieľom projektu je excelentným výskumom zabezpečiť ochranu produkčných a spoločenských zvierat, kvalitu a bezpečnosť potravín, a tým prispieť k zabezpečeniu kvality zdravia ľudskej populácie.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výskumného pracoviska zabezpečením podmienok pre excelentný výskum zoonóz – nákaz zvierat a ľudí so zameraním na oblasť genomiky a proteomiky.

  • Projekt svojím charakterom zaručuje vysokú kvalitu výstupov výskumnej činnosti, ktorá významnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality primárnej produkcie pre potraviny mäsového pôvodu.
  • Výskumom sa dosiahne kvalita a nezávadnosť mäsa produkčných zvierat, čo dáva záruku bezpečných a kvalitných potravín.
  • Výsledky excelentných výskumov zabezpečia aj zdravotnú ochranu spoločenských zvierat.

Uvedeným spôsobom sa naplní poslanie strategického cieľa projektu, t.j. zabezpečenie verejného zdravia ľudskej populácie.

Partnerom univerzity v projekte je Parazitologický ústav SAV, takže výskum sa bude uskutočňovať na oboch pracoviskách – na UVL v Košiciach, Komenského 73, a na PaÚ SAV Košice, Hlinkova 3.