PU SAV

Zástupca partnera – Parazitologického ústavu SAV V Košiciach:
MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD.
e-mail: dvoroz@saske.sk
mobil: +421 55 6331411

MVDr. Emília Dvorožňáková, PhD., je vedúca oddelenia parazitozoonóz na Parazitologickom ústave SAV. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá štúdiom patogenézy a diagnostiky parazitárnych zoonóz, úlohou imunokompetentných buniek a ich cytokínovej produkcie pri imunomodulácii a terapii helmintóz. Zameriava sa na bunkou sprostredkovanú imunitnú odpoveď hostiteľa voči parazitovi, závislú na interakciách T-lymfocytov a makrofágov.

Bola zodpovednou riešiteľkou domácich projektov APVV a VEGA, medziakademickej spolupráce s Poľskou akadémiou vied, participovala na riešení medzinárodného projektu 5. rámcového programu EÚ (TRICHIPORSE) a bilaterálnych projektov s talianskou univerzitou La Sapiensa v Ríme. Realizovala študijný pobyt v Japonsku podporovaný Japan Society for Promotion of Science na Tokyo Medical and Dental University, absolvovala stáže na Mikrobiologickom a Parazitologickom ústave Akadémie vied Českej republiky a na pracovisku Netherlands Vaccine Institute v Bilthovene v Holandsku. Publikovala 33 vedeckých karentovaných prác, 97-krát citovaných v databázach SCI. Je členkou Vedeckej rady Parazitologického ústavu SAV a členkou redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Helminthologia (Springer-Versita).


Niektoré významné vedecké publikácie:

DVOROŽŇÁKOVÁ, E., PORUBCOVÁ, J., ŠEVČÍKOVÁ, Z.: Immune response of mice with alveolar echinococcosis to therapy with transfer factor, alone and in combination with albendazole. Paras. Res., 105, 1067-1076, 2009.

KOLODZIEJ-SOBOCINSKA, M., DVOROŽŇÁKOVÁ, E., DZIEMIAN, E.: Trichinella spiralis: Macrophage activity and antibody response in chronic murine infection. Exp. Paras., 112, 52-62, 2006.

DVOROŽNÁKOVÁ, E., HRČKOVÁ, G., BOROŠKOVÁ, Z., VELEBNÝ, S., DUBINSKÝ, P.: Effect of treatment with free and liposomized albendazole on selected immunological parameters and cyst growth in mice infected with Echinococcus multilocularis. Parasitology Int., 53, 315-325, 2004.