II. Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky

Úlohou uvedenej sekcie je riešenie aktuálnych epizootologických problémov modernými metodickými prístupmi. Popri klasických postupoch široko využívame molekulovo-genetické metodiky, predovšetkým metódu sekvenovania nukleových kyselín, počítačovú analýzu molekulovo-genetických údajov a konštrukciu fylogenetických stromov, čo slúži na identifikáciu prameňa nákazy, smer šírenia nákazy a presnejšiu typizáciu mikroorganizmov. Dosiahnuté poznatky vedú k lepšiemu pochopeniu celkovej epizootologickej situácie a v konečnom dôsledku k prijímaniu účinnejších protinákazových opatrení.

Molekulovú diagnostiku infekčných chorôb a parazitóz orientujeme na vývoj nových, citlivejších a špecifickejších testov na dôkaz patogénov na genetickej úrovni. Z metodických postupov sú využívané PCR, RT-PCR, real-time PCR, a ich rôzne modifikácie, kvantitatívna real-time PCR, izotermálna amplifikácia nukleových kyselín a iné techniky.

V súčasnej fáze výskumu sa sústreďujeme na PMWS, PRRS, pestivírusové infekcie prežúvavcov, herpesvírusové infekcie psov, salmonelózy a niektoré parazitózy.

Vedúca sekcie: MVDr. Anna Jacková, PhD.
e-mail: jackova@uvlf.sk
mobil: +421 915 984648

Odborná asistentka Katedry epizootológie a parazitológie UVLF v Košiciach. MVDr. Jacková pôsobila 15 rokov ako samostatný vedecký pracovník s vedecko-kvalifikačným stupňom IIa v oblasti klasickej mikrobiológie v rezortnom výskumnom ústave Ministerstva pôdohospodárstva SR (Výskumný ústav veterinárskej medicíny v Košiciach). Vo svojej terajšej odbornej vedeckej práci sa venuje detekcii vírusov využitím molekulovo-genetických metód a vývoju nových moderných detekčných metód. Orientuje sa na rozvoj molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky významných vírusových nákaz zvierat.

Je spoluriešiteľkou viacerých domácich (VEGA, APVV) a zahraničných vedeckých grantov (Specific supporting action v 6. rámcovom programe EÚ, švajčiarsko-slovensko-ukrajinský grant – SCOPUS projekt). Okrem organizácie domácich vedeckých konferencií bola členkou organizačného výboru pre ESVV workshop Application of molecular-genetic methods in veterinary diagnostic virology, ktorý bol organizovaný v Košiciach.


Niektoré významné vedecké publikácie:

VILČEK, Š., KOLESÁROVÁ, M., JACKOVÁ, A.: Genetic variability of bovine viral diarrhoea virus subtypes at 3´-nontranslated region. Virus Genes, 34, 31-35, 2007.

JACKOVÁ, A., NOVÁČKOVÁ, M., PELLETIER, C., AUDEVAL, C., GUENEAU, E., HAFFAR, A., PETIT, E., REHBY, L., VILČEK, Š.: The extended genetic diversity of BVDV-1: Typing of BVDV isolates from France. Vet. Res. Commun., 32, 7-11, 2008.

VILČEK, Š., VLASÁKOVÁ, M., JACKOVÁ, A.: LUX real-time PCR assay for the detection of porcine circovirus type 2. J. Virol. Methods 165, 216-221, 2010.