Aktivity projektu

Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výskumného pracoviska zabezpečením podmienok pre excelentný výskum zoonóz, t. j. budovaním infraštruktúry výskumu na takú úroveň, aby sa splnili technické podmienky potrebné pre excelentný výskum zoonóz a pre zavádzanie nových metód výskumu, hlavne v oblasti genomiky a proteomiky. Projekt rieši 5 aktivít, z ktorých prvé štyri prispievajú k zvýšeniu kvality výskumného pracoviska. Piata aktivita je priamo závislá na realizácii predchádzajúcich a napĺňa hlavnú úlohu strategického cieľa, a to účasť na príprave konkrétnych významných výskumných projektov zameraných na zabezpečenie verejného zdravia ľudskej populácie.


1. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútornej inštalácie pracoviska INFEKTZOON

Cieľ aktivity: Získať stavebne upravené vnútorné priestory všetkých sekcií včlenených do pracoviska INFEKTZOON a upravenú infraštruktúru pre pripojovacie body prístrojového vybavenia a IKT technológie. Realizáciou aktivity splníme podmienku vhodného technického stavu priestorov nevyhnutného pre realizáciu ďalších aktivít.
Termín realizácie aktivity: 04/2009 – 12/2009

Vo vyčlenených priestoroch pavilónov P1, P2, P3, P34 je potrebné uskutočniť stavebné úpravy, elektro-inštalačné práce a zdravo-technickú inštaláciu.

Realizáciou aktivity vzniknú priestorovo účelné laboratórne a pridružené priestory, ktoré svojimi hygienickými a technickými parametrami splnia nároky kladené na pracovisko, kde sa majú riešiť excelentné výskumné úlohy.


2. Vybavenie pracoviska INFEKTZOON prístrojovou technikou a technologickým zariadením

Cieľ aktivity: Vybavením pracoviska INFEKTZOON modernou prístrojovou a technologickou infraštruktúrou zvýšiť jeho kvalitu na úroveň nevyhnutnú pre vykonávanie excelentného výskumu v oblasti špecifického cieľa.
Termín realizácie aktivity: 04/2009 – 03/2011

Realizáciou aktivity vznikne pracovisko s modernou a kvalitnou prístrojovou a technologickou infraštruktúrou, ktorá svojimi parametrami presnosti, rýchlosti a spoľahlivosti zabezpečí excelentné výsledky výskumných operácií. Takto vybavené pracovisko bude spĺňať technické kritériá kladené na pracovisko excelentného výskumu a pre zavádzanie nových výskumných metód, čo tiež prispeje k lepšej samostatnosti a dáva možnosti pre vyššiu frekvenciu účasti na významných vedeckých projektoch. To dáva predpoklad k zlepšeniu konkurencieschopnosti vo vedeckej a vzdelávacej praxi a k rozvoju ekonomiky regiónu.


3. Vybavenie pracoviska INFEKTZOON IKT prístrojmi

Cieľ aktivity: Vybavením pracoviska modernou informačno- komunikačnou prístrojovou technikou dosiahnuť vyššiu efektivitu tímovej práce pri získavaní vedeckých výsledkov a zvýšiť kvalitu digitálneho spracovania dát vrátane rozvoja virtuálnych laboratórií s diaľkovým prenosom výstupov výskumu.
Termín realizácie: 04/2009 – 03/2011

Realizáciou aktivity vznikne pracovisko vybavené pokročilými vedeckými prístrojmi, ktoré budú využívať IKT technológie pre efektívne plánovanie experimentov, riadenie analytických procesov, komplexné spracovanie dát vrátane možnosti vytvárania virtuálnych laboratórií, čo znamená prekonanie lokálnych bariér a možnosť širokej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni. Okrem toho sa ráta s využitím profesionálnych počítačových programov, ktoré uľahčia, skvalitnia a umožnia vyššiu efektívnosť a kompetitívnosť vedeckej práce, porovnateľnú so špičkovými medzinárodnými laboratóriami.


4. Modernizácia IKT siete a zavedenie technológie pre bezpečnosť a predchádzanie rizikám

Cieľ aktivity: Modernizáciou vysokorýchlostnej komunikačnej siete zabezpečiť rýchly a kvalitný prenos spracovaných dát medzi jednotlivými sekciami ako aj na vzdialenejšie pracoviská a zavedením IKT technológie zaručiť bezpečnosť a ochranu pred možnými rizikami, ktoré ohrozujú výskumný proces.
Termín realizácie: 04/2009 – 12/2010

Realizáciou aktivity dosiahneme pracovisko s kvalitnou vysokorýchlostnou sieťou a sofistikovanou infraštruktúrou pre potreby rýchlej a spoľahlivej prevádzky vybudovanej informačno-komunikačnej technológie. Bezpečnostná úroveň pracoviska INFEKTZOON zabezpečí vyšší záujem o spoluprácu s naším pracoviskom z radov iných výskumných pracovísk a inštitúcií.


5. Príprava významných národných a medzinárodných projektov odbornými pracovníkmi INFEKTZOON

Cieľ aktivity: Získavanie kontaktov, vytváranie partnerstiev s významnými výskumnými pracoviskami s cieľom pripraviť projekty pre spoločný výskum na národnej a medzinárodnej úrovni.
Termín realizácie: 04/2009 – 03/2011

Aktivita je zameraná na splnenie strategického cieľa v oblasti výskumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat prenášaných na ľudí. Činnosti realizované v aktivite by mali pomôcť pracovisku INFEKTZOON k vyššiemu stupňu integrácie do medzinárodnej spolupráce hlavne v európskom výskumnom priestore. Pracovisko INFEKTZOON sa zameriava na prípravu a aplikáciu významných medzinárodných, ale aj národných projektov so zameraním na prioritu Zdravie – kvalita života.

Výstupy z výskumných projektov, na ktoré sa INFEKTZOON zameriava, rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú prioritnú oblasť Zdravie – kvalita života:

  • Kvalitné a bezpečné potraviny – dobrý zdravotný stav produkčných zvierat je primárnou podmienkou pre produkciu kvalitných mäsových a mliečnych výrobkov, ktorá tvorí podstatnú, ale v poslednej dobe aj veľmi citlivú časť potravinového reťazca
  • Problematika rezistencie na antibiotiká – používanie antibiotík ako prídavných látok uviedlo do pohybu neznáme a nepredpokladané mechanizmy šírenia génov rezistencie – prenosnú rezistenciu. Tento fenomén prispieva k nárastu a často k explozívnym zmenám citlivých baktérií na kmene často rezistentné súčasne aj na väčší počet antibiotík.
  • Zdravé spoločenské zvieratá – v posledných rokoch enormne vzrástol počet domácností, kde sa chovajú spoločenské zvieratá. Tento aspekt prináša zo sebou zvýšené nebezpečenstvo šírenia zoonóz a iných nákaz zvierat a ľudí.